Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku obwiązuje nowe unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, które wprowadza jednolite zasady ochrony danych osobowych dla całej Unii Europejskiej.

Nowe przepisy określają przede wszystkim:

– kiedy dane osobowe mogą być przetwarzane;

– jakie prawa związane z danymi osobowymi przysługują osobom, których dane są przetwarzane;

– jakie obowiązki spoczywają na administratorach danych osobowych;

– zasady zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów zawsze było i zawsze będzie naszym priorytetem. Dane te podlegają szczególnej ochronie, dlatego co do zasady nikomu ich nie przekazujemy. Nasz personel na bieżąco czuwa nad ich bezpieczeństwem. Stosujemy wszystkie najnowsze zabezpieczenia technologiczne i programy antywirusowe.

Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów, dlatego jasno pokazujemy, jakie dane przetwarzamy, w oparciu o jakie przepisy i jakie konkretnie prawa przysługują naszym klientom w tym zakresie. Informacje te udostępniamy na naszej stronie www.agrosteel.pl.

Nie ma konieczności kontaktować się z nami ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami zawartymi w tabeli poniżej.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Agro Steel Energy Sp z o.o z siedzibą w Iławie, adres: 14-200 Iława, ul. Grunwaldzka 13, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS 0000367655, NIP: 7441667139, REGON: 519608547; o kapitale zakładowym 32 400 000,00 zł – w pełni opłaconym.

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się telefonicznie pod numerem (+48) 89 648 21 31, pisząc na adres e-mail agrosteel@agrosteel.pl lub przesyłając korespondencję na adres naszej siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową,niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,niezbędność przetwarzania do wypełnienia wymogów prawnych; obowiązek zbierania i przechowywania (przetwarzania) danych osobowych wynika m.in. z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu.
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami,niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, a zwłaszcza obowiązku przechowywania danych pozyskanych w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Twoje dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej), w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. banki).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług, biurom informacji gospodarczej, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy     z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Twoje dane mogą być przekazywane organom państwa trzeciego, w którym znajduje się odbiorca realizowanej przez Administratora usługi przekazu pieniężnego.